Βιομηχανία 2020

Περιφερειακή Ανάπτυξη
Καινοτομία
Εξωστρέφεια

Πολυσυνέδριο για τη διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για την πορεία, το ρόλο και την αναδιάρθρωση της μεταποίησης προς το 2020.